Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

Odpady elektroniczne i elektryczne

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego należy je selektywnie gromadzić.

Przepisy nakładają szereg obowiązków na wytwórców, wprowadzających oraz zbierających i przetwarzających takie odpady. Nasza firma zapewnia spełnienie podstawowych obowiązków związanych z gospodarką odpadami elektronicznymi zgodnie z regulacją prawną. Posiadamy wpis do rejestru GIOŚ jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pod nr rejestrowym E0001173Z.